โรงเรียนเพชรพิทยาคม

วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2567

เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+
  • ติดต่อเรา

O6 : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง - 6.พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิาการ พ.ศ.2546

^