โรงเรียนเพชรพิทยาคม

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2567

เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+
  • ติดต่อเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

O23 นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
O23 นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

11 ส.ค. 2566 เวลา 10:34 น. 0 252

O23 : นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล แสดงนโยบายของผู้บริหารสูงสุด หรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่กำหนดในนามของหน่วยงาน เป็นนโยบายหรือแผนฯ ที่ใช้บังคับในปี พ ศ 2566

O22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
O22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

11 ส.ค. 2566 เวลา 10:33 น. 0 248

O22 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี แสดงรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน มีข้อมูลรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย 1 งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง 2 สรุปรายการที่มีการจัดซ์้อจัดจ้าง 3 ปัญหา อุปสรรค 4 ข้อเสนอแนะ เป็นรายงานผลของปี พ

O21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

11 ส.ค. 2566 เวลา 10:32 น. 0 245

O21 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน แสดงรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน * แสดงข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างน้อยประกอบด้วย งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการจัดซื้อ หรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและรา

O20 ประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจ้ดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O20 ประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจ้ดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

11 ส.ค. 2566 เวลา 10:30 น. 0 270

O20 : ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ แสดงประกาศจัดซื้อจัดจ้างตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ ศ 2560 ยกตัวอย่าง เช่น ประกาศเชิญชวนประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น เป็นข้อมูล

O19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

11 ส.ค. 2566 เวลา 10:27 น. 0 275

O19 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ ศ 2560* เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ ศ 2566 * กรณีไม่มีการจัดที่มีวงเงิ

ชมรม GenZ ร่วมการอบรม หลักสูตรการออกแบบสื่อตามแนวทางดาวกระจายไร้ควัน เสริมสร้างภูมิคุ้มกันในโรงเรียนและชุมชน
ชมรม GenZ ร่วมการอบรม หลักสูตรการออกแบบสื่อตามแนวทางดาวกระจายไร้ควัน เสริมสร้างภูมิคุ้มกันในโรงเรียนและชุมชน

11 ส.ค. 2566 เวลา 09:13 น. 0 1,038

ชมรม GenZ ร่วมการอบรม หลักสูตรการออกแบบสื่อตามแนวทางดาวกระจายไร้ควัน เสริมสร้างภูมิคุ้มกันในโรงเรียนและชุมชน วันพฤหัสบดี ที่ 10 สิงหาคม 2566 ชมรม GenZ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมการอบรม หลักสูตรการออกแบบสื่อตามแนวทาง ดาวกระจายไร้ควัน

O18 E–Service
O18 E–Service

10 ส.ค. 2566 เวลา 15:09 น. 0 314

O18 : E ndash;Service แสดงช่องทางการให้บริการหรือธุรกรรมภาครัฐที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยผู้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงาน สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน โรงเรียนเพชรพิ

O17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
O17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

10 ส.ค. 2566 เวลา 15:06 น. 0 455

O17 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ แสดงผลสํารวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน เป็นรายงานผลของปี พ ศ 2565 กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารทั่วไป กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน กลุ่มบริหารงบประมาณ

O16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

10 ส.ค. 2566 เวลา 15:00 น. 0 461

O16 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของ ปี พ ศ 2566 กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารทั่วไป กลุ่มบริหารงานบุค

O15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

10 ส.ค. 2566 เวลา 14:59 น. 0 560

O15 : คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ แสดงคู่มือการให้บริการประชาชน หรือคู่มือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ อย่างน้อยประกอบด้วย 1 บริการหรือภารกิจใ

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

10 ส.ค. 2566 เวลา 14:56 น. 0 496

O14 : คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย 1 เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด 2 สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด 3

O13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
O13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

10 ส.ค. 2566 เวลา 14:51 น. 0 491

O13 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี แสดงรายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน อย่างน้อยประกอบด้วย 1 ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม 2 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 3 ปัญหา อุปสรรค 4 ข้อเสนอแนะ เป็นรายงานผลของปี พ ศ 2565

O12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
O12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

10 ส.ค. 2566 เวลา 14:50 น. 0 433

O12 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน แสดงรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี ในข้อ O11 มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย 1 ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ กิจกรรม 2 รายล

O11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
O11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

10 ส.ค. 2566 เวลา 14:48 น. 0 283

O11 : แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานงานที่มีระยะ 1 ปี ข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย 1 โครงการหรือกิจกรรม 2 งบประมาณที่ใช้ 3 ระยะเวลาในการดำเนินการ เป็นแผนที่มีระยะเวลาในการบังครับใช้ใน พ ศ 2566

O9 Social Network
O9 Social Network

10 ส.ค. 2566 เวลา 14:45 น. 0 336

O9 : Social Network แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น เฟซบุ๊กแฟนเพจโรงเรียนเพชรพิทยาคม เฟซบุ๊กแฟนเพจ Petpittayakom All Event โรงเรียนเพชรพิทยาคม เฟซบ

O8 Q&A
O8 Q&A

10 ส.ค. 2566 เวลา 14:44 น. 0 1,770

O8 : Q A แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้ 2 ทาง ทางหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน Q A ยกตัวอย่างเช่น Messenger Live Chat, Chatbot เป็นต้น คลิกที

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

10 ส.ค. 2566 เวลา 14:43 น. 0 334

O7 : ข่าวประชาสัมพันธ์ แสดงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ ศ 2566 คลิกที่แท็บข่าวด้านล่าง เพื่อดูรายการข่าวสารที่เว็บไซต์โรงเรียนเพชรพิทยาคม var rss = new GRSST

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

10 ส.ค. 2566 เวลา 14:42 น. 0 394

O6 : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือ การปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน อย่างน้อยประกอบด้วย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 พรบ การศึกษาแห่งชาติ พ ศ 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ ศ 2

O5 ข้อมูลการติดต่อ
O5 ข้อมูลการติดต่อ

10 ส.ค. 2566 เวลา 14:27 น. 0 390

O5 : ข้อมูลการติดต่อ แสดงข้อมูลการติดต่อของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย 1 ที่อยู่หน่วยงาน 2 หมายเลขโทรศัพท์ 3 E mail 4 แผนที่ตั้ง

^