โรงเรียนเพชรพิทยาคม

วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564

เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+
  • ติดต่อเรา

ข้อมูลครูที่ปรึกษา

มัธยมต้น

+ ระดับชั้น ครูที่ปรึกษา
1
มัธยมศึกษาปีที่ 1 / EP1

นางพรศิริ ใจชื่น
นางจีรนันท์ ชวาลสันตติ

2
มัธยมศึกษาปีที่ 1 / 1
นางสาวนงค์ลักษณ์ ร้อยเซียงจันทร์
นายประสาร สุดทำนอง
3
มัธยมศึกษาปีที่ 1 / 2
นางอิชยา ปานคำ
นางสาววรารัตน์ คะสะติ
4
มัธยมศึกษาปีที่ 1 / 3
นางสกุล วันเย็น
นางจารุวรรณ สุดทำนอง
5
มัธยมศึกษาปีที่ 1 / 4
นางสาวอภิสา แก้วฤาชา
นายสุรัตน์ แซงศรีนวล
6
มัธยมศึกษาปีที่ 1 / 5
นางระเบียบ ว่องนุกูลสวัสดิ์
นางสาวพุฒิระพี สุวรรณจันทร์
7
มัธยมศึกษาปีที่ 1 / 6
นางน้ำฝน ศรีหาวัตร
ว่าที่ร้อยตรีหญิงสมร ธานีวรรณ
8
มัธยมศึกษาปีที่ 1 / 7
นางมนัชนันท์ นามวงศ์
นางสาวนภาวัลย์  จันทร
9
มัธยมศึกษาปีที่ 1 / 8
นางสมปอง บัวกองท้าว
นางฉวีวรรณ อินทะกนก
- - -
10
มัธยมศึกษาปีที่ 2 / EP2
นางสุพดี  จันทร์ลา
MS.Shannon Urato
11
มัธยมศึกษาปีที่ 2 / 1
นางอารมณ์ ลี้เหมือดภัย
นางสาวจินตนา  ชัยมี
12
มัธยมศึกษาปีที่ 2 / 2
นางอมรรัตน์  สิทธิ
นางสาวสร้อยเพชร โพธิ์ศรี
13
มัธยมศึกษาปีที่ 2 / 3
นางวันเพ็ญ ฤทธิ์เทพ
นางนภาพร  พรมราช
14
มัธยมศึกษาปีที่ 2 / 4
นางสุชญา ธรรมรักษ์
นายประจวบ ดาสนม
15
มัธยมศึกษาปีที่ 2 / 5
นางปทุมพร  นาคะกุล
นางวัฒนา สอาดเมือง
16
มัธยมศึกษาปีที่ 2 / 6
นางมาลี บุญเสริม
นางสาวปรัชวินันนท์  สว่างจิตต์
17
มัธยมศึกษาปีที่ 2 / 7
นางบุญเกิด หาญกล้า
ว่าที่ร้อยตรีสุดารัตน์ นันวงศ์
18
มัธยมศึกษาปีที่ 2 / 8
นางพันธุ์ทิพย์ ชำนาญพันธ์
นายพิริยะ เทียนศรี
19
มัธยมศึกษาปีที่ 2 / 9
นายฉลวย กัลยาประสิทธิ์
นายจักรพงษ์ สีพาแ
- - -
20
มัธยมศึกษาปีที่ 3 / EP3
นางเสาวณิต ศรีไพศาลเจริญ
Mr. Emily Herth
21
มัธยมศึกษาปีที่ 3 / 1
นางวรรณี  วรรณา
นางสาวจิราวรรณ ทรัพย์ทิพย์
22
มัธยมศึกษาปีที่ 3 / 2
นายวิษรุตต์  เมืองทา
นายปุญชรัศมิ์  เหมบุรุษ
23
มัธยมศึกษาปีที่ 3 / 3
นางรัชดา ผากุล
นายฐนกร  สีเสือ
24
มัธยมศึกษาปีที่ 3 / 4
นายมิตรสัน ด้วงธรรม
นายทักษิณ ผลประเสริฐ
25
มัธยมศึกษาปีที่ 3 / 5
นายรัชภูมิ น้อยคนดี
นางสาวสุนิศา  บุญยโกวิทย์
26
มัธยมศึกษาปีที่ 3 / 6
นางพฤกษชาติ ศรลัมพ์
นางสาวสุพรรณษา ศรประเสริฐ
27
มัธยมศึกษาปีที่ 3 / 7
นางลักขณา แก้วเพิ่ม
นางสาวดาวใจ ตุนก
28
มัธยมศึกษาปีที่ 3 / 8
นางจรรยา วัฒนศัพท์
นางสาวชนิดา ชัยรัตนศักดิ์
29
มัธยมศึกษาปีที่ 3 / 9
นางสุภาภรณ์ อาจผักปัง
นางสาวมัลลิกา  กัณหา
30
มัธยมศึกษาปีที่ 3 / 10
นายมงคล อ่อนศรี
นางสาวอภิญญา บุญญะรัตน์

มัธยมปลาย

+ ระดับชั้น ครูที่ปรึกษา
1
มัธยมศึกษาปีที่ 4 / 1
นางสุพัตรา  บุญขะจาย
นางพัชรี ขจรเพชร
2
มัธยมศึกษาปีที่ 4 / 2
นายนาวี บุญทัน
นางขวัญจิตร ขุดปิ่น
3
มัธยมศึกษาปีที่ 4 / 3
นางสาววราภรณ์ มิ่งเมือง
นายวันชัย อินทรผล
4
มัธยมศึกษาปีที่ 4 / 4
นายเอกพันธ์  จันมา
นายวันดี  กุมภาพันธ์
5
มัธยมศึกษาปีที่ 4 / 5
นางสาวจุฑาลักษณ์ ชูไพรศิริกุล
นายเขษมชาติ อินทะสิงห์
6
มัธยมศึกษาปีที่ 4 / 6

นางพูลทรัพย์ ชั้วเจริญ

นางสาวกนกวลี มาละอินทร์

7
มัธยมศึกษาปีที่ 4 / 7
นางสุนันทา หมื่นเดช
นางณพิชญา ตาสาย
8
มัธยมศึกษาปีที่ 4 / 8
นางจำเนียร  ปาริจฉัตต์
นางกานดา พรมมา
9
มัธยมศึกษาปีที่ 4 / 9
นางสาววรรณี วรรณพักตร์
10
มัธยมศึกษาปีที่ 4 / 10
นางสมจันทร์ หลายเจริญ
นางสาวนฤมล พรหมลัทธิ์
11
มัธยมศึกษาปีที่ 4 / 11
นางอภิรดี เข็มเหล็ก
นางสุพิญญา จันทฤทธิ์
12
มัธยมศึกษาปีที่ 4 / 12
นางกุลชา ศีลกุล
นางสาวยุพารัตน์ แสนอินทร์
-
-
-
13
มัธยมศึกษาปีที่ 5 / 1
นายวรเทพ วิญญูวิทวัส
นางนาจรี รามศิริ
14
มัธยมศึกษาปีที่ 5 / 2
นายนิรันดร์ รามศิริ
นางรสนภา ราสุ
15
มัธยมศึกษาปีที่ 5 / 3
นางปทุมเมศ เทียนนาวา
นางสาวรัชนี บำเพ็ญ
16
มัธยมศึกษาปีที่ 5 / 4
นางสาวจันทร์สุดา เพ็งแก่นแท้
นายจักรพงษ์ ไชยสุ้ย
17
มัธยมศึกษาปีที่ 5 / 5
นางสาวดรุณี ศรีอินทร์
นางสาวน้ำฝน สวัสดิรักษ์
18
มัธยมศึกษาปีที่ 5 / 6
นายสุรชัย พันธุ์นายม
นางปวรรวรรณ ทองหล่อ
19
มัธยมศึกษาปีที่ 5 / 7
นางสมศรี รังสิกรรพุม
นางอ้อมทิวา บุญโชติ
20
มัธยมศึกษาปีที่ 5 / 8
นางสาวยุพาภรณ์ แนวถาวร
นางสาวอำไพ แสงเรืองเดช
21
มัธยมศึกษาปีที่ 5 / 9
นางสรรเพชญ ใจชื่น
นางสการะ สภา
22
มัธยมศึกษาปีที่ 5 / 10
นางวรรนิภา บุญเรือน
นายสมคิด บุญสิงห์
23
มัธยมศึกษาปีที่ 5 / 11
นางกชกร ซอนจำปา
นางสาวจันทนา พัฒนพงศ์ศรี
24
มัธยมศึกษาปีที่ 5 / 12
นายธนพล บุญไสย์
นายสายัณห์ อ่อนตา
25
มัธยมศึกษาปีที่ 5 / 13
นางลัดดา เคลือบสุวรรณ
นายวินัย จงใจมั่น
26
มัธยมศึกษาปีที่ 5 / 14
นางชลดา พานนนท์
นายธรีพงษ์ จุลสายพันธ์
-
-
-
27
มัธยมศึกษาปีที่ 6 / 1
นางสาวปรียาภรณ์ ทองมาก
นางสาวพิมพ์ประกาย บุญสะอาด
28
มัธยมศึกษาปีที่ 6 / 2
นางสุนี เหมธำรงรัชต์
นางถวัลย์จิต คำเมือง
29
มัธยมศึกษาปีที่ 6 / 3
นางเสาวลักษณ์ แก้วทิตย์
นางสาวอภิญญา มุขสิงห์
30
มัธยมศึกษาปีที่ 6 / 4
นางกฤตติกา จันดาหงษ์
นางวรรณะ วงศ์ศักดิ์
31
มัธยมศึกษาปีที่ 6 / 5
นายณัฏฐพล จักทอน
นางสาววจี จันทร์หอม
32
มัธยมศึกษาปีที่ 6 / 6
นางสาวขนิษฐา สุกใสเมือง
นางแววตา ลีกีรติกุล
33
มัธยมศึกษาปีที่ 6 / 7
นางเรียมศิริ สำเภา
นายวิเชียร จงใจดี
34
มัธยมศึกษาปีที่ 6 / 8
นางเพ็ญศรี บุญทรง
นายเชน โพธิ์ศรี
35
มัธยมศึกษาปีที่ 6 / 9
นายมานะ ทองคำสุก
นายสันติ สังข์ทอง
36
มัธยมศึกษาปีที่ 6 / 10
นายประทวน จอมใจ
นางสาวชลิดา ศุภสาร
37
มัธยมศึกษาปีที่ 6 / 11
นางสาธินี เกตแค
นางตุลาพร กิ่งไทร
38
มัธยมศึกษาปีที่ 6 / 12
นางศรีสุรางค์ อายุยง
นางอัจจิมา สถาพรผล
39
มัธยมศึกษาปีที่ 6 / 13
นางบังอร ศรีวิบูลย์รัตน์
นางมนต์ริสสา  เชื้อสุวรรณ์
40
มัธยมศึกษาปีที่ 6 / 14
นางสาวกำจัด  บุญสุข
นางถนอม สีนาค
^