AFS 2022

โรงเรียนเพชรพิทยาคม

วันศุกร์ที่ 01 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+
  • ติดต่อเรา

ประมวลภาพกิจกรรม การอบรมครูด้วยระบบทางไกล STEM สำหรับครูผู้สอน ระดับ ม.ต้น

^