การประเมินคุณธรรมและความโป่รงใส ในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

โรงเรียนเพชรพิทยาคม

วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2565

เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+
  • ติดต่อเรา

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมปฐมนิเทศและการเรียนปรับพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างวันที่ 9-12 พฤษภาคม 2565 กิจกรรมปฐมนิเทศ และพิธีรับเข็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

^