AFS 2022

โรงเรียนเพชรพิทยาคม

วันศุกร์ที่ 01 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+
  • ติดต่อเรา

ต้อนรับครูมธุรส ปานไกร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ในโอกาสย้ายมาปฏิบัติราชการที่โรงเรียนเพชรพิทยาคม

^