AFS 2022

โรงเรียนเพชรพิทยาคม

วันอังคารที่ 05 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+
  • ติดต่อเรา

ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดสถานการณ์ Covid-19 แจ้งนักเรียนในพื้นที่กลุ่มเสี่ยงตามข้อมูลกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2564

^