AFS 2022

โรงเรียนเพชรพิทยาคม

วันอังคารที่ 05 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+
  • ติดต่อเรา

ประชุมครูและทำข้อตกลงประกอบเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูครั้งที่ 1(1 ต.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563)

^