AFS 2022

โรงเรียนเพชรพิทยาคม

วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565

เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+
  • ติดต่อเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

26 ส.ค. 2559 เวลา 11:25 น. 0 4,052

ร่างขอบเขตของงาน Terms of Reference : TOR ๑ ความเป็นมา ด้วยโรงเรียนขณะนี้มีอาคารเรียนไม่เพียงพอต่อการใช้สอย ซึ่งทำให้ประสบปัญหาขาดแคลนห้องเรียนและห้องปฏิบัติการสำหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้พิจารณาความจำเป็นดั

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโดม "อาคารพระราชปริยัติบัณฑิต ๑๑๒ ปีเพชรพิทยาคม"
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโดม "อาคารพระราชปริยัติบัณฑิต ๑๑๒ ปีเพชรพิทยาคม"

23 ส.ค. 2559 เวลา 01:26 น. 0 2,483

ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโดม อาคารพระราชปริยัติบัณฑิต ๑๑๒ ปีเพชรพิทยาคม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนเพชรพิทยาคมมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโดม ldquo;อาคารพระราชปริยัติบัณฑิต ๑๑๒ ปี เพชรพิทยาคม rdquo; ด้วยวิธ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบ 324 ล/55-ก ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบ 324 ล/55-ก ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

23 ส.ค. 2559 เวลา 01:24 น. 0 2,445

ประกาศ โรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบ 324 ล 55 ก ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนเพชรพิทยาคมมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบ 324 ล 55 ก ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕,๖๙๐,

​ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2558
​ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2558

10 พ.ย. 2558 เวลา 11:06 น. 0 1,118

ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2558 ด้วยโรงเรียนเพชรพิทยาคม ได้รับมอบอ านาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 22 25546 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2546 มีค

^