โรงเรียนเพชรพิทยาคม

วันพฤหัสบดีที่ 08 ธันวาคม พ.ศ. 2565

เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+
  • ติดต่อเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

O9 Social Network
O9 Social Network

14 ก.ย. 2565 เวลา 17:36 น. 0 130

O9 : Social Network แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่สามารถเชื่อมโยง ไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น เฟซบุ๊กแฟนเพจโรงเรียนเพชรพิทยาคม เฟซบุ๊กแฟนเพจ Petpittayakom All Event โรงเรียนเพชรพิทยาคม เฟซ

O8 Q&A
O8 Q&A

14 ก.ย. 2565 เวลา 17:30 น. 0 163

O8 : Q A แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่บุคคลภายนอก สามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และหน่วยงานสามารถ สื่อสาร ให้คำตอบกับ ผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการ สื่อสารได้สองทาง ทางหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน Q A ยกตัวอย่างเช่น Web board, กล่องข้อความ ถาม ตอบ, Mess

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

14 ก.ย. 2565 เวลา 16:57 น. 0 134

O7 : ข่าวประชาสัมพันธ์ แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนําเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ ศ 2565

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

14 ก.ย. 2565 เวลา 15:13 น. 0 177

O6 : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ที่เป็นปัจจุบัน อย่างน้อย ประกอบด้วย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 พรบ การศึกษาแห่งชาติ พ ศ 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พรบ ระเบียบบริหารราชการกระทรวง

O5 ข้อมูลการติดต่อ
O5 ข้อมูลการติดต่อ

14 ก.ย. 2565 เวลา 14:36 น. 0 130

O5 : ข้อมูลการติดต่อ แสดงข้อมูลการติดต่อ ดังนี้ ที่อยู่หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ หมายเลขโทรสาร ถ้ามี ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ e mail ที่สามารถติดต่อได้ แผนที่ตั้งหน่วยงาน

O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

14 ก.ย. 2565 เวลา 14:26 น. 0 132

O4 : แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง เป้าหมาย และตัวชี้วัด เป็นแผนฯ ที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุม ปีงบประมาณ พ ศ 2565

O3 อำนาจหน้าที่
O3 อำนาจหน้าที่

14 ก.ย. 2565 เวลา 11:54 น. 0 162

O3 : อำนาจหน้าที่ แสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามที่กฎหมาย กําหนด

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โรงเรียนเพชรพิทยาคม
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โรงเรียนเพชรพิทยาคม

12 ก.ย. 2565 เวลา 22:50 น. 0 1,816

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ ลิงก์ OIT O1 โครงสร้าง แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน ประกอบด้วยตำแหน่งที่สำคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน สอดคล้องกับภารกิจงาน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบริหารวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านการบ

02 ข้อมูลผู้บริหาร
02 ข้อมูลผู้บริหาร

07 ก.ย. 2565 เวลา 15:09 น. 0 174

02 : ข้อมูลผู้บริหาร แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงาน และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน แสดงข้อมูล อย่างน้อยประกอบด้วย ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย เบอร์โทรศัพท์ และที่่อยู่ ไปรษณีย์อีเล็กทรอนิกส์ E mail

O1 โครงสร้าง
O1 โครงสร้าง

07 ก.ย. 2565 เวลา 14:51 น. 0 227

O1 : โครงสร้าง แสดงแผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วยตำแหน่งสำคัญ และการแบ่งส่วนงานภายในยกตัวอย่างเช่น กลุ่ม หน่วยในหน่วยงาน และ ก ต ป น เป็นต้น

การประชุมชี้แจง การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ กลุ่มที่ 1
การประชุมชี้แจง การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ กลุ่มที่ 1

05 ก.ย. 2565 เวลา 20:49 น. 0 3,643

การประชุมชี้แจง การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ กลุ่มที่ 1 วันนี้ 5 กันยายน 2565 เวลา 13 00 น นายวิเศษ ปิ่นพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม เป็นประธานการการประชุมชี้แจงการจัดงานศิลป

บัญชีรายชื่อผู้เข้าสอบ โครงการทดสอบความรู้วิชาภาษาอังกฤษ สอบวันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2565 เวลา 08.00-10.00 น.
บัญชีรายชื่อผู้เข้าสอบ โครงการทดสอบความรู้วิชาภาษาอังกฤษ สอบวันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2565 เวลา 08.00-10.00 น.

31 ส.ค. 2565 เวลา 15:02 น. 0 1,815

บัญชีรายชื่อผู้เข้าสอบโครงการทดสอบความรู้วิชาภาษาอังกฤษสอบวันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2565 เวลา 08 00 10 00 น หมายเหตุ bull; แต่งกายด้วยชุดนักเรียนให้เรียบร้อย เตรียมปากกาน้ำเงินและดินสอ 2B bull; ข้อสอบเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก bull; ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษแบ่งออกเป

โรงเรียนเพชรพิทยาคมร่วมกับคลินิกหมอครอบครัวโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ สาขาคลองศาลา จัดฉีดวัคซีนคอตีบ - บาดทะยัก ให้กับนักเรียนชั้น ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคมร่วมกับคลินิกหมอครอบครัวโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ สาขาคลองศาลา จัดฉีดวัคซีนคอตีบ - บาดทะยัก ให้กับนักเรียนชั้น ม.1

29 ส.ค. 2565 เวลา 15:23 น. 0 530

โรงเรียนเพชรพิทยาคมร่วมกับคลินิกหมอครอบครัวโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ สาขาคลองศาลา จัดฉีดวัคซีนคอตีบ บาดทะยัก ให้กับนักเรียนชั้น ม 1 โรงเรียนเพชรพิทยาคมร่วมกับคลินิกหมอครอบครัวโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ สาขาคลองศาลา จัดฉีดวัคซีนคอตีบ บาดทะยัก ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยม

ประชุมการขับเคลื่อนการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับ เขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมเรือนจักจั่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์
ประชุมการขับเคลื่อนการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับ เขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมเรือนจักจั่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์

29 ส.ค. 2565 เวลา 09:50 น. 0 4,839

วันนี้ 29 สิงหาคม 2565 นายวิเศษ ปิ่นพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม นางชัชฎา อุดมสิทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ และกลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา นายนิรุทธ์ แก้วนิคม รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงานทั่วไป และกลุ่มบริหารงานบุคคล

นักเรียนโรงเรียนเพชรพิทยาคม เข้าร่วมการแข่งขันประกวดวงดนตรี Nakornban Anti Drung Music Contest 14
นักเรียนโรงเรียนเพชรพิทยาคม เข้าร่วมการแข่งขันประกวดวงดนตรี Nakornban Anti Drung Music Contest 14

28 ส.ค. 2565 เวลา 12:34 น. 0 400

นักเรียนโรงเรียนเพชรพิทยาคม เข้าร่วมการแข่งขันประกวดวงดนตรี Nakornban Anti Drung Music Contest 14 #39; จัดโดยเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ผลการแข่งขันได้รับรางวัล ดังนี้ วง Carrot ได้รับรางวัลชมเชย และรางวัลมือกีต้าร์ยอดเยี่ยมจากการแข่งขัน เมื่อวันที่ 27 28 สิงหา

โรงเรียนเพชรพิทยาคม จัดประชุมการประเมิน IIT การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในสถานศึกษา
โรงเรียนเพชรพิทยาคม จัดประชุมการประเมิน IIT การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในสถานศึกษา

25 ส.ค. 2565 เวลา 19:45 น. 0 415

โรงเรียนเพชรพิทยาคม จัดประชุมการประเมิน IIT การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในสถานศึกษา วันนี้ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 12 00 14 00 น โรงเรียนเพชรพิทยาคม จัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT ณ หอประช

ประมวลภาพกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2565
ประมวลภาพกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2565

25 ส.ค. 2565 เวลา 11:53 น. 0 487

ประมวลภาพกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2565 ตามที่โรงเรียนจัดกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อวันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 08 30 ndash;10 30 น ณ อาคารพระราชป

โรงเรียนเพชรพิทยาคม จัดอบรมขยายผลหลักสูตรการจัดการความรู้ด้านการเงินสำหรับเด็ก (Cha-Ching)
โรงเรียนเพชรพิทยาคม จัดอบรมขยายผลหลักสูตรการจัดการความรู้ด้านการเงินสำหรับเด็ก (Cha-Ching)

22 ส.ค. 2565 เวลา 16:08 น. 0 365

โรงเรียนเพชรพิทยาคม จัดอบรมขยายผลหลักสูตรการจัดการความรู้ด้านการเงินสำหรับเด็ก Cha Ching วันเสาร์ ที่ 20 สิงหาคม 2565 ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ HCEC โรงเรียนเพชรพิทยาคม จัดอบรมขยายผลหลักสูตรการจัดการความรู้ด้านการเงินสำหรับเด็ก Cha Ching มีค

โรงเรียนเพชรพิทยาคม ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โรงเรียนเพชรพิทยาคม ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

19 ส.ค. 2565 เวลา 15:24 น. 0 395

โรงเรียนเพชรพิทยาคม ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ ศ 2565 นายวิเศษ ปิ่นพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม และครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ

นายวิเศษ ปิ่นพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม ร่วมการประชุมประธานสหวิทยาเขต ครั้งที่ 3/2565
นายวิเศษ ปิ่นพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม ร่วมการประชุมประธานสหวิทยาเขต ครั้งที่ 3/2565

18 ส.ค. 2565 เวลา 09:24 น. 0 335

นายวิเศษ ปิ่นพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม ร่วมการประชุมประธานสหวิทยาเขต ครั้งที่ 3 2565 วันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 10 00 น ว่าที่ร้อยตรี ดร สมจิตร รอดเรือง รอง ผอ สพม พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง รอง ผอ สพม เพชรบูรณ์ รักษาราชการแทน

^