โรงเรียนเพชรพิทยาคม

วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+
  • ติดต่อเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

O27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

11 ส.ค. 2566 เวลา 10:42 น. 0 371

O27 : แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ แสดงคู่มือหรือแนวทางการดําเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง กับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย 1 รายละเอียดวิธีก

O26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
O26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

11 ส.ค. 2566 เวลา 10:40 น. 0 544

O26 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี แสดงรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย 1 ผลการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2 สรุปข้อมูลสถิติด้านทรัพยากรบุคคล เช่น อัต

O25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

11 ส.ค. 2566 เวลา 10:38 น. 0 592

O25 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล* หลักเกณฑ์ฯ อย่างน้อยประกอบด้วย 1 การสรรหาและคัดเลือกบุคคลากร 2 การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 3 การพัฒนาบุคลากร 4 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 5 การให้คุณให้โทษและการสร

O24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
O24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

11 ส.ค. 2566 เวลา 10:37 น. 0 281

O24 : การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล แสดงรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในข้อ O23 มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย 1 ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ กิจกรรม 2

O23 นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
O23 นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

11 ส.ค. 2566 เวลา 10:34 น. 0 237

O23 : นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล แสดงนโยบายของผู้บริหารสูงสุด หรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่กำหนดในนามของหน่วยงาน เป็นนโยบายหรือแผนฯ ที่ใช้บังคับในปี พ ศ 2566

O22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
O22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

11 ส.ค. 2566 เวลา 10:33 น. 0 232

O22 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี แสดงรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน มีข้อมูลรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย 1 งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง 2 สรุปรายการที่มีการจัดซ์้อจัดจ้าง 3 ปัญหา อุปสรรค 4 ข้อเสนอแนะ เป็นรายงานผลของปี พ

O21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

11 ส.ค. 2566 เวลา 10:32 น. 0 230

O21 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน แสดงรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน * แสดงข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างน้อยประกอบด้วย งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการจัดซื้อ หรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและรา

O20 ประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจ้ดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O20 ประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจ้ดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

11 ส.ค. 2566 เวลา 10:30 น. 0 254

O20 : ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ แสดงประกาศจัดซื้อจัดจ้างตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ ศ 2560 ยกตัวอย่าง เช่น ประกาศเชิญชวนประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น เป็นข้อมูล

O19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

11 ส.ค. 2566 เวลา 10:27 น. 0 260

O19 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ ศ 2560* เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ ศ 2566 * กรณีไม่มีการจัดที่มีวงเงิ

ชมรม GenZ ร่วมการอบรม หลักสูตรการออกแบบสื่อตามแนวทางดาวกระจายไร้ควัน เสริมสร้างภูมิคุ้มกันในโรงเรียนและชุมชน
ชมรม GenZ ร่วมการอบรม หลักสูตรการออกแบบสื่อตามแนวทางดาวกระจายไร้ควัน เสริมสร้างภูมิคุ้มกันในโรงเรียนและชุมชน

11 ส.ค. 2566 เวลา 09:13 น. 0 1,015

ชมรม GenZ ร่วมการอบรม หลักสูตรการออกแบบสื่อตามแนวทางดาวกระจายไร้ควัน เสริมสร้างภูมิคุ้มกันในโรงเรียนและชุมชน วันพฤหัสบดี ที่ 10 สิงหาคม 2566 ชมรม GenZ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมการอบรม หลักสูตรการออกแบบสื่อตามแนวทาง ดาวกระจายไร้ควัน

O18 E–Service
O18 E–Service

10 ส.ค. 2566 เวลา 15:09 น. 0 293

O18 : E ndash;Service แสดงช่องทางการให้บริการหรือธุรกรรมภาครัฐที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยผู้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงาน สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน โรงเรียนเพชรพิ

O17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
O17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

10 ส.ค. 2566 เวลา 15:06 น. 0 438

O17 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ แสดงผลสํารวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน เป็นรายงานผลของปี พ ศ 2565 กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารทั่วไป กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน กลุ่มบริหารงบประมาณ

O16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

10 ส.ค. 2566 เวลา 15:00 น. 0 435

O16 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของ ปี พ ศ 2566 กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารทั่วไป กลุ่มบริหารงานบุค

O15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

10 ส.ค. 2566 เวลา 14:59 น. 0 522

O15 : คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ แสดงคู่มือการให้บริการประชาชน หรือคู่มือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ อย่างน้อยประกอบด้วย 1 บริการหรือภารกิจใ

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

10 ส.ค. 2566 เวลา 14:56 น. 0 480

O14 : คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย 1 เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด 2 สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด 3

O13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
O13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

10 ส.ค. 2566 เวลา 14:51 น. 0 464

O13 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี แสดงรายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน อย่างน้อยประกอบด้วย 1 ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม 2 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 3 ปัญหา อุปสรรค 4 ข้อเสนอแนะ เป็นรายงานผลของปี พ ศ 2565

O12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
O12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

10 ส.ค. 2566 เวลา 14:50 น. 0 418

O12 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน แสดงรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี ในข้อ O11 มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย 1 ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ กิจกรรม 2 รายล

O11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
O11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

10 ส.ค. 2566 เวลา 14:48 น. 0 270

O11 : แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานงานที่มีระยะ 1 ปี ข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย 1 โครงการหรือกิจกรรม 2 งบประมาณที่ใช้ 3 ระยะเวลาในการดำเนินการ เป็นแผนที่มีระยะเวลาในการบังครับใช้ใน พ ศ 2566

O9 Social Network
O9 Social Network

10 ส.ค. 2566 เวลา 14:45 น. 0 319

O9 : Social Network แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น เฟซบุ๊กแฟนเพจโรงเรียนเพชรพิทยาคม เฟซบุ๊กแฟนเพจ Petpittayakom All Event โรงเรียนเพชรพิทยาคม เฟซบ

^