โรงเรียนเพชรพิทยาคม

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+
  • ติดต่อเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

O9 Social Network
O9 Social Network

10 ส.ค. 2566 เวลา 14:45 น. 0 133

O9 : Social Network แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น เฟซบุ๊กแฟนเพจโรงเรียนเพชรพิทยาคม เฟซบุ๊กแฟนเพจ Petpittayakom All Event โรงเรียนเพชรพิทยาคม เฟซบ

O8 Q&A
O8 Q&A

10 ส.ค. 2566 เวลา 14:44 น. 0 612

O8 : Q A แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้ 2 ทาง ทางหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน Q A ยกตัวอย่างเช่น Messenger Live Chat, Chatbot เป็นต้น คลิกที

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

10 ส.ค. 2566 เวลา 14:43 น. 0 143

O7 : ข่าวประชาสัมพันธ์ แสดงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ ศ 2566 คลิกที่แท็บข่าวด้านล่าง เพื่อดูรายการข่าวสารที่เว็บไซต์โรงเรียนเพชรพิทยาคม var rss = new GRSST

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

10 ส.ค. 2566 เวลา 14:42 น. 0 209

O6 : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือ การปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน อย่างน้อยประกอบด้วย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 พรบ การศึกษาแห่งชาติ พ ศ 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ ศ 2

O5 ข้อมูลการติดต่อ
O5 ข้อมูลการติดต่อ

10 ส.ค. 2566 เวลา 14:27 น. 0 158

O5 : ข้อมูลการติดต่อ แสดงข้อมูลการติดต่อของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย 1 ที่อยู่หน่วยงาน 2 หมายเลขโทรศัพท์ 3 E mail 4 แผนที่ตั้ง

O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

10 ส.ค. 2566 เวลา 14:26 น. 0 199

O4 : แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย 1 ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ หรือแนวทาง 2 เป้าหมาย 3 ตัวชี้วัด เป็นแผนมีระะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ ศ 2566

O3 อำนาจหน้าที่
O3 อำนาจหน้าที่

10 ส.ค. 2566 เวลา 14:24 น. 0 157

O3 : อำนาจหน้าที่ แสดงข้อมูลเฉพาะที่อธิบายถึงหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด *ต้องไปเป็นการแสดงข้อมูลกฎหมายทั้งฉบับ

02 ข้อมูลผู้บริหาร
02 ข้อมูลผู้บริหาร

10 ส.ค. 2566 เวลา 12:14 น. 0 189

02 : ข้อมูลผู้บริหาร แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุด และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย 1 ผู้บริหารสถานศึกษา 2 รองผู้บริหารสถานศึกษา แสดงข้อมูลของผู้บริหารแต่ละคน อย่างน้อยประกอบด้วย 1 ชื่อ นามสกุล 2 ตำแหน่ง 3 รูปถ่าย 4 ช่องทางการติ

O1 โครงสร้าง
O1 โครงสร้าง

10 ส.ค. 2566 เวลา 10:50 น. 0 196

O1 : โครงสร้าง แสดงแผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน แสดงตำแหน่งที่สำคัญและการแบ่งส่วนงานภายในสอดคล้องกับภารกิจงาน 4 ด้าน ได้แก่ บริหารวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารทั่วไป และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โรงเรียนเพชรพิทยาคม
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โรงเรียนเพชรพิทยาคม

09 ส.ค. 2566 เวลา 17:36 น. 0 383

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT ประจำปีงบประมาณ พ ศ 2566 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และก

กิจกรรมการเรียนการสอนเสริมความรู้โอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
กิจกรรมการเรียนการสอนเสริมความรู้โอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

09 ส.ค. 2566 เวลา 13:35 น. 0 5,928

กิจกรรมการเรียนการสอนเสริมความรู้โอลิมปิกวิชาการ สอวน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2566 กลุ่มบริหารวิชาการ งานการจัดการเรียนการสอนและการสอนเสริมวิชาการ จัดสอนเสริมความรู้เพื่อเตรียมสอบส่งเสรมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์

กิจกรรมการเรียนการสอนตามความสนใจด้านภาษาเกาหลี
กิจกรรมการเรียนการสอนตามความสนใจด้านภาษาเกาหลี

09 ส.ค. 2566 เวลา 13:32 น. 0 941

กิจกรรมการเรียนการสอนตามความสนใจด้านภาษาเกาหลี วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2566 กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่ม ภาษาต่างประเทศ จัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่เน้นทักษะด้านภาษา เพื่อพัฒนาความถนัด ความสนใจ ตามความต้องการของผู้เรียน จากการสำรวจนักเร

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โรงเรียนเพชรพิทยาคม
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โรงเรียนเพชรพิทยาคม

08 ส.ค. 2566 เวลา 15:04 น. 0 1,869

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT ประจำปีงบประมาณ พ ศ 2566 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และก

​โรงเรียนเพชรพิทยาคม เชิญชวนโรงเรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ลงทะเบียนแข่งขัน E-SPORT 2023 ROV BATTLE ระดับโรงเรียน ด่วน!! จำนวน 16 ทีมเท่านั้น
​โรงเรียนเพชรพิทยาคม เชิญชวนโรงเรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ลงทะเบียนแข่งขัน E-SPORT 2023 ROV BATTLE ระดับโรงเรียน ด่วน!! จำนวน 16 ทีมเท่านั้น

08 ส.ค. 2566 เวลา 13:51 น. 0 2,060

โรงเรียนเพชรพิทยาคม เชิญชวนโรงเรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ลงทะเบียนแข่งขัน E SPORT 2023 ROV BATTLE ระดับโรงเรียน ด่วน!! จำนวนจำกัด 16 ทีมเท่านั้น คุณสมบัติผู้เข้าร่วมแข่งขัน 1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลาย ทีมละ 5 คน สำรอง 2 คน รวม 7 คน 2 โรงเรียนละไ

ประกาศตารางการแข่งขัน E-SPORT 2023 ROV BATTLE ​ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กำหนดแข่งขัน วันที่ 7 สิงหาคม 2566 เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป
ประกาศตารางการแข่งขัน E-SPORT 2023 ROV BATTLE ​ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กำหนดแข่งขัน วันที่ 7 สิงหาคม 2566 เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป

06 ส.ค. 2566 เวลา 21:19 น. 0 2,141

ประกาศตารางการแข่งขัน E SPORT 2023 ROV BATTLE ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สาระเทคโนโลยี ประจำปี 2566 กำหนดแข่งขันวันที่ 7 สิงหาคม 2566 เวลา 15 30 น เป็นต้นไป ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 5 ชั้น 1 ชมตารางการแข่งขัน E Spor

พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2566
พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2566

02 ส.ค. 2566 เวลา 09:14 น. 0 684

พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2566 27 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนเพชรพิทยาคมจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2566 โดยมีนายวิเศษ ปิ่นพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี

ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2566
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2566

02 ส.ค. 2566 เวลา 09:05 น. 0 519

ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2566 วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนเพชรพิทยาคม นำโดยนายวิเศษ ปิ่นพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยตัวแทนครู ร่ว

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2566
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2566

02 ส.ค. 2566 เวลา 08:59 น. 0 536

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2566 28 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนเพชรพิทยาคม นำโดย นายวิเศษ ปิ่นพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยฝ่ายบริหาร และคณะครูร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชน

^