โรงเรียนเพชรพิทยาคม

วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2563

เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+
  • ติดต่อเรา

Download

pdf
แบบฟอร์มขอมีบัตรประจำตัว หรือ ขอบัตรประจำตัวใหม่.pdf
แบบฟอร์มขอมีบัตรประจำตัว หรือ ขอบัตรประจำตัวใหม่
docx
แบบฟอร์มขออนุญาตไปราชการ.docx
แบบฟอร์มขออนุญาตไปราชการ
pdf
ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมและขอเวลาเรียนให้.pdf
ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมและขอเวลาเรียนให้กับนักเรียน
pdf
แบบฟอร์มรายงานผลงานนักเรียน.pdf
แบบฟอร์มรายงานผลงานนักเรียน
rar
แบบฟอร์มการออกแบบการจัดการเรียนรู้ ฝ่ายวิชาการ.rar
แบบฟอร์มการออกแบบการจัดการเรียนรู้ ฝ่ายวิชาการ  ท่านสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่
pdf
แบบฟอร์มใบแจ้งเวลาเรียนและคะแนนเก็บระหว่างภาค.pdf
แบบฟอร์มใบแจ้งเวลาเรียนและคะแนนเก็บระหว่างภาค
pdf
แบบฟอร์มคำร้องขอพักการเรียน.pdf
แบบฟอร์มคำร้องขอพักการเรียน
pdf
ตารางเรียนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ปี 2559.pdf
ตารางเรียนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ปี 2559  ดาวน์โหลดที่นี่
pdf
ตารางเรียนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ปี 2559.pdf
ตารางเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ปี 2559 ดาวน์โหลดที่นี่
pdf
ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559.pdf
ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559  ดาวน์โหลดได้ที่นี่
pdf
แบบฟอร์มแจ้งครูที่ปรึกษา นักเรียนขาดเรียนรายวิชา.pdf
แบบฟอร์มแจ้งครูที่ปรึกษา นักเรียนขาดเรียนรายวิชา
pdf
แบบฟอร์มแจ้งพฤติกรรมการขาดเรียนของนักเรียน.pdf
แบบฟอร์มแจ้งพฤติกรรมการขาดเรียนของนักเรียน
pdf
แบบฟอร์มบันทึกการใช้กระดาษทำเอกสารสิ่งพิมพ์.pdf
แบบฟอร์มบันทึกการใช้กระดาษทำเอกสารสิ่งพิมพ์
pdf
แบบฟอร์มขออนุญาตไม่เข้าสอบ.pdf
แบบฟอร์มขออนุญาตไม่เข้าสอบ
pdf
แบบฟอร์มคำร้องขอแก้ผลการเรียน 0 ร มส มผ.pdf
แบบฟอร์มคำร้องขอแก้ผลการเรียน 0 ร มส มผ
pdf
แบบฟอร์มขออนุมัติผลการเรียน 0 ร มส.pdf
แบบฟอร์มขออนุมัติผลการเรียน 0 ร มส
pdf
แบบฟอร์มคำร้องขอมีสิทธิ์สอบปลายภาค.pdf
แบบฟอร์มคำร้องขอมีสิทธิ์สอบปลายภาค
pdf
แบบฟอร์มแจ้งรายชื่อนักเรียนมีเวลาเรียนไม่ถึง 80.pdf
แบบฟอร์มแจ้งรายชื่อนักเรียนมีเวลาเรียนไม่ถึง 80
pdf
แบบฟอร์มแลกคาบสอน การจัดสอนแทน.pdf
แบบฟอร์มแลกคาบสอน การจัดสอนแทน
^